You are currently viewing JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20,33/21 ),  člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos  osnovnim  školama kao javnim ustanovama na području Kantona   Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22),

Odluke Školskog odbora JU OŠ “Grbavica I“ Sarajevo, broj: 01-127 /22 od  24.05.2022 godine,  Saglasnosti Ministarstva  za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj : 11-11-30-15491-4/22  od 20.05.2022.godine i Saglasnosti broj : 11-03-02-34-5217-46-1/22 od 23.05.2022.godine  za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023 godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU OŠ „ Grbavica I“

Grbavička 14 ,  71000 Sarajevo

www.osgrbavica1.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

                                                                     I

                                                              II

1.Psiholog  – 20 sati sedmično ,na neodređeno vrijeme ,uz obavezu probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

2.Edukator- rehabilitator / defektolog u sastavu Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju  , 1 izvršilac – 40 sati sedmično ,na neodređeno vrijeme  od 01.09.2022.godine  uz obavezu probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

3.Logoped u sastavu mobilnog stručnog tima  za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, 1 izvršilac-  40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.godine uz obavezu probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

4.Psiholog u sastavu  Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške  inkluzivnom obrazovanju, 1 izvršilac – 40 sati sedmično ,na neodređeno vrijeme  od 01.09.2022.godine uz obavezu probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

5.Asistent u odjeljenju – 2 izvršioca , 40 sati sedmično , na neodređeno vrijeme  od 01.09.2022.godine  uz obavezu probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI REGULISANI SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog  mjesta radnika navedenih pod a) tačka 1.   zahtjevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade i školskog dvorišta .

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstva i smjernica od strane  direktora/direktorice  i sekretara.

-čišćenje školskih prostorija(hodnika,stubišta,učionica,kancelarija,drugih prostorija,prozora,vrata,namještaja,zidnih obloga i mokrih čvorova ),

-čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,

-dezinfekcija sanitarija ,radnih prostorija , opreme i namještaja,

-kurirski poslovi,

-sarađuje sa domarom škole i čuvarima ,

-vođenje dnevne evidencije o izvršenim radnim obavezama ,

-obavlja i druge poslove po nalogu  direktora i sekretara škole .

Poslovi radnih mjesta  radnika navedenih  pod b)  tačke od 1. do 10. ; pod c)  tačka 1.; pod d) tačka 1. obavljaju se na osnovu  Nastavnog plana i programa  za osnovnu školu ,Godišnjeg programa  rada škole i pedagoških standarda  i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje  i normativa radnog prostora ,opreme ,nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su :

-neposredni odgojno – obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu ),

-pregled pismenih zadataka  i programom predviđenih  kontrolnih i grafičkih radova ,

-ostali oblici  neposrednog odgojno – obrazovnog rada (razredništvo,dopunska,dodatna,fakultativna nastava ,slobodne aktivnosti ,terenska/inovativna nastava),

-pripremanje za neposredno odgojno – obrazovni rad,

Ostali poslovi:

-stručno usavršavanje,

-rad u stručnim organima,

-saradnja sa roditeljima ,

-rad na pedagoškoj dokumentaciji,

-rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,

-dežurstvo ,

-konultacije sa učenicima(ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave )

-vođenje stručnog aktiva,

-rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

-rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,

-priprema za izvođenje terenske nastave ,

-posjete kulturnim i javnim  ustanovama kao i kulturno –historijskim spomenicma ,

-ostali poslovi  po nalogu direktora .

POTREBNI USLOVI REGULISANI  SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA

Uslovi za radno mjesto navedeno pod  a) tačka 1. su :

 • Završena osnovna škola ili srednja škola

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 1 . su:

-diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti

-završen I (prvi )  ciklus (dodiplomski studij )u trajanju od najmanje tri ,odnosno četiri studijske godine,sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalureat/bachelor.

Završen II(drugi) ciklus(postdiplomski studij  sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra,odnosno završenim trećim ciklusom  studija i naučnim  zvanjem Doktor nauka .

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 2. su :

VSS (VII stepen stručne spreme ) ili završen II stepen bolonjskog ciklusa za profil pedagoga ili pedagoga /psihologa

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 3. su :

-Profesor bosanskog jezika i književnosti

-Profesor bosanskog,hrvatskog,srpskog  jezika i književnosti naroda BiH

-Profesor književnosti naroda BiH  i bosanskog,hrvatskog,srpskog  jezika

-Profesor hrvatsko-srpskog /srpsko-hrvatskog  jezika i književnosti

-Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog /srpsko-hrvatskog jezika

-Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti  južnoslavenskih naroda

-Profesor jugoslovenske književnosti  i srpsko-hrvatskog jezika

-Profesor srpsko-hrvatskog jezika  i jugoslovenske književnosti

-Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika

-Magistar bosanskog jezika i književnosti

-Magistar bosanskog ,hrvatskog,srpskog  jezika i književnosti naroda BiH

-Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti

-Bakalaureat /bachelor književnosti naroda BiH i bosanskog,hrvatskog,srpskog  jezika

-Bakalaureat /Bachelor bosanskog,hrvatskog,srpskog  jezika i književnosti naroda BiH

-Bachelor bosanskog jezika i književnosti

-Bachelor bosanskog jezika i književnosti i historije

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 4. su :

-VSS VII stepen ili studij II ciklusa  u skladu sa Bolonjskim procesom

-završen Filozofski fakultet – odgovarajući jezik(četverogodišnji studij,trogodišnji studij)

-Pedagoška akademija – odgovarajuća jednopredmetna grupa

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 5. i pod d) tačka 1. su :

-profesor geografije- završen  četverogodišnji studij (četiri akademske godine )

-Magistar prirodnih nauka  iz oblasto geografije (4 semestra,dvije akademske godine )

-Magistar geografije  sa završetkom  drugog ciklusa studija geografije,nastavnički smjer u trajanju od dva semestra(jedna akademska godina ) i sa ostvarenih 60  ECTS.

-Bakalureat /Bachelor  geografije sa završenim I ciklusom  studija geografije,nastavnički smjer u trajanju od 8 semestara ( četiri akademske godine ) i sa ostvarenih 240 ECTS.

-Nastavnik historije – geografije

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 6.su :

-profesor historije,završen četverogodišnji studij po starom sistemu ( prije Bolonje )

-Prvi stepen studija (trogodišnji studij po Bolonji) i drugi stepen studija  po Bolonji ( 3+2)

-nastavnici historije – geografije  sa završenom Višom pedagoškom školom

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 7.su :

 • Prirodno – matematički fakultet –odsjek biologije , zvanje :
 • Nastavnik bilogije – VI stepen stručne spreme
 • Profesor biologije – VII stepen stručne spreme
 • Diplomirani biolog (VII stepen ) sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom  grupom predmeta
 • Bachelor ( I ciklus) nastavnički smjer
 • Magistar biologije ( II ciklus ) nastavnički smjer
 • Prvi ( I ) ciklus PMF-a u Sarajevu odsjek biologija  sa položenom pedagoško –psihološkom i metodičko – didaktičkom  grupom predmeta ,do 01.09.2020.godine
 • Drugi i treći ciklus  odsjek za biologiju ,PMF u Sarajevu sa položenom pedagoško –psihološkom i metodičko – didaktičkom grupom predmeta
 • Ing.biologije  sa položenom pedagoškom grupom predmeta (VII stepen )
 • Filozofski fakultet odsjek biologija i hemija,zvanje profesor  biologije i hemije

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 8.su :

-završena viša pedagoška škola  ili pedagoška akademija –grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ,ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi

-Prirodno matematički fakultet (nastavnički smjer ) grupa matematika ili grupa gdje je matematika  glavni ili ravnopravni predmet  u dvopredmetnoj grupi ,ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi

-Filozofski fakultet –grupa matematika  ili grupa gdje je matematika  glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ,ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi

-nastavu mogu izvoditi i lica sa završenim  I ( prvim )  ciklusom odgovarajućeg studija  visokog obrazovanja (dodiplomski studij ) u trajanju od najmanje tri odnosno četiri studijske godine ,sa akademskom titulom  i stručnim zvanjem Bakalaureat /Bachelor za određenu oblast,,odnosno sa završenim II ( drugim )  ciklusom odgovarajućeg studija  visokog obrazovanja (postdiplomski studij ) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast ,odnosno završenim trećim ( III) ciklusom  studija i naučnim zvanjem  Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom .

Ukoliko lice u toku studija nije polagalo ispit iz pedagoško-psihološko-metodičke grupe predmeta ,dužno je ove ispite položiti u roku od godine dana od dana stupanja na posao nastavnika .

Uslovi za radno mjesto pod b) tačka 9. su :

Profesor  Bakalaureat /bachelor – nastavnički smjer

Profesor informatike

Profesor tehničkog odgoja i informatike

Profesor matematike i informatike

Bakalaureat/bachelor  informatike i tehnike

Bakalaureat/bachelor matematike i informatike

Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike

Bakalaureat/bachelor fizike i informatike

Bakalaureat/bachelor matematike – matematika i informatika

Bakalaureat/bachelor kulture življenja  i tehničkog odgoja sa informatikom

Magistar –nastavnički smjer sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg  fakulteta  i stručnog zvanja.Lista stručnih zvanja navedena u prethodnoj listi „Profesor bakalaureat/bachelor – nastavnički smjer  „

Magistar tehničkog odgoja i informatike

Magistar računarstva i informatike

Magistar matematike i informatike

Magistar informatike i tehnike

Magistar matematike – nastavnički smjer

Profil i stručne spreme nenastavničkih fakulteta ,uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko –dodaktičke grupe predmeta :

Bakalureat /bachelor  softvrskog inžinjerstva

Bakalaureat /bachelor matematike – softversko inžinjerstvo

Diplomirani matematičar – informatičar

Diplomirani informatičar

Diplomirani inžinjer informatike i računarstva

Diplomirani inžinjer elektrotehnike

Magistar matematike – softversko inžinjerstvo

Magistar softverskog inžinjerstva

Magistar matematičkih nauka .smjer teorijska kompjutorska nauka

Uslovi za radno mjesto pod b.tačka 10. su :

Pedagoški fakultet -odsjek tehnički odgoja i kultura življenja

Pedagoški fakultet- odsjek tehnički odgoj,kultura življenja i informatika

Filozofski fakultet –odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje nastavnik tehničkog odgoja i informatike

Filozofski fakultet –odsjek  tehnički odgoj  i informatika-zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike ( 180 bodova )

Pedagoški fakultet – profesor tehničkog odgoja  ( 240 bodova ) profesor proizvodno – tehničkog obrazovanja:

Profesor politehničkog obrazovanja i odgoja ,

Profesor tehničkog obrazovanja

Nastavnik tehničkog obrazovanja

Pedagoška akademija – grupa tehnički odgoj i informatika

Nastavnički fakultet – nastavnik fizike,informatike sa tehničkim odgojem

Viša pedagoška škola –nastavnik politehnike

Pedagoško-tehnički fakultet – profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja

Završen I (prvi ) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij ) u trajanju od najmanje tri ,odnosno četiri studijske godine ,sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalureat/bachelor  tehničkog odgoja /kulture ,odnosno sa završenim II (drugim ) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij ) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra  tehničkog odgoja i kulture življenja ,Magistar tehničkog odgoj,magistar tehničkog odgoja i informatike ,odnosno završen treći ciklus studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju –metodika nastave tehničkog odgoja  u osnovnoj školi .

Nastavu iz predmeta tehnička kultura mogu izvoditi  diplomirani mašinski inžinjeri  sa položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta .osoba iz prethoidnog stava dužna je ove ispite položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao nastavnika .

Uslovi za radno mjesto pod c. tačka 1.su :

VII stepen stručne spreme (Profesor fizičkog vaspitanja ,profesor za fizičku kulturu,profesor sporta i tjelesnog odgoja )

Magistar nauka u oblasti sporta i tjlesnog odgoja

Doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja

Završen II ciklus po Bolonjskom  sistemu studiranja

Završen III ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja

Profil i nivo stručne spreme  nastavnika utvrđen je i Zakonom  zakonom i nastavnim planom i programom .

Uslovi za radno mjesto  pod tačkom II  mjesto broj 1 i 4 . su :

Diplomirani psiholog

Magostar psihologije

VII stepen stručne spreme ili završen  I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja ,sa položenim stručnim ispitom ,stručni  profil sa navedenim zvanjem  mora imati minimalno 300 ECTS  bodova .

Navedeni stručni kadar polaže stručni ispit  u skladu sa stručnom spremom i propisanom procedurom .

Uslovi za radno mjesto pod II  mjesto broj 2 su :

Diplomirani defektolog – ligofrenolog

Diplomirani defektolog – tiflolog

Diplomirani defektolog-somatoped

Diplomirani edukator-rehabilitator

Bachelor edukacije i rehabilitacije

Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacijemagistar edukacije i rehabilitacije

Prof.specijalne  edukacije i rehabilitacije

Magistar razvojnih poremećaja

VII stepen struične spreme ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema  studiranja sa položenim stručnim ispitom ,stručni profil sa navedenim  zvanjem mora imati minimalno240 ECTS bodova

Lica koja su završila I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa  do kraja 2021/2022 godine mogu zasnovati  radni odnos uz obavezu da završe II ciklus  visokoobrazovnog procesa u roku od četiri godine od 16.08.2021.godine .

Uslovi za radno mjesto pod II mjesto broj 3.su :

Diplomirani defektolog –logoped

Diplomirani logoped i surdoaudiolog

Bachelor  logopedije i audiologije

Master logopedije

Master audiologije

Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

VII stepen stručne spreme ili završen I ili II  ciklus Bolonjskog sistema  studiranja ,sa položenim stručnim ispitom ,stručni profil sa navedenim  zvanjem  mora imati minimalno 240 ECTS bodova .

Lica koja su završila I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa  do kraja 2020/2021 godine mogu zasnovati radni odnos  u osnovnoj školi  uz obavezu da završe drugi ciklus  visokoobrazovnog procesa  u roku od četiri godine  od 16.08.2021.godine .

Uslovi za radno mjesto pod II mjesto broj 5.su :

Nastavnički smjer  VII stepen stručne spreme  ili završen I ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ,sa položenim stručnim ispitom

Defektolog/edukator-rehabilitator  različitog usmjerenja: VII stepen stručne spreme ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja,sa položenim stručnim ispitom

Logoped:VII stepen stručne spreme ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa položenim stručnim ispitom

Pedagog : VII stepen stručne spreme ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja ,sa položenim stručnim ispitom

Specijalni pedagog : VII  stepen stručne spreme ili završen I ili II ciklus Bolonjskog studiranja ,sa položenim stručnim ispitom

Socijalni pedagog : VII stepen stručne spreme  ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja ,sa položenim stručnim ispitom

Psiholog : VII stepen stručne spreme ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja ,sa položenim stručnim ispitom

Socijalni radnik : VII stepen stručne spreme ili završen I  ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja ,sa položenim stručnim ispitom

Asistent u odjeljenju polaže stručni ispit u skladu sa propisanom  procedurom , na način da se odredi mentor  u skladu sa stručnom spremom  asistenta u odjeljenju .

Lica VI stepen nastavničkog smjera  mogu zasnovati radni odnos ,pozicija asistent u odjeljenju.Ova lica  su obavezna doškolovati se u roku od tri godine ,od dana donošenja programa doškolovavanja .

Lica koja su završila I ciklus Bolonjskog visokoobrazovnog procesa  do kraja 2020/2021 školske godine  mogu zasnovati radni odnos uz obavezu da završe II ciklus visokoobrazovnog procesa  u roku od 4 godine  od 16.08.2021.godine .

Iznimno,  asistent u odjeljenju  može se primiti na poziciju asistenta  uz obavezu da položi stručni ispit  za samostalno obavljanje odgojno- obrazovnog rada,  najkasnije do 2022/2023  školske godine .

DODATNO  BODOVANJE  PO OSNOVU DOPUNSKIH  PRAVA BORACA –BRANITELJA BiH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Nakon bodovanja na osnovu općih  i posebnih kriterija u skladu sa Pravilnikom s kriterijimaq za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama  na području  Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo „ broj : 12/22) ,(u daljem tekstu : Pravilnik), na ukupan broj  prethodno ostavrenih bodova , u zavisnosti od pripadnosti boračkoj populaciji (borci – branitelji  i članovi njihovih porodica) dodaju se bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama  u kantonu sarajevo ,Gradu Sarajevo i općinama u kantonu Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo „ broj : 37/20,i 27/21),a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom  o bližoj primjeni kriterija  vrednovanja prema Uredbi jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje  branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo ,Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo „ broj : 38/20,28/21).

Pravo na dodatne bodove  ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pos slijedećim uslovima :

 1. Da imaju  prijavljeno prebivalište /boravište u kantonu Sarajevo i
 2. Da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo „ ili su  zaposleni na određeno vrijeme  ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju .

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada radnika navedenih po svim tačkama konkursa   je na adresi: JU OŠ „ Grbavica I“ , ulica  Grbavička 14 , 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u  školskoj 2022/2023 godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Kolektivnim ugovorom,  Pravilnikom o radu, Godišnjim programom rada škole i Ugovorom o radu radnika.

Radno vrijeme radnika navedenog pod a) tačka 1.ostavruje se u skladu sa Pravilnikom o radu i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO,Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu  i Ugovorom o radu radnika .

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika navedenih pod b) od 1 do 10 , pod c) tačka 1. pod d) tačka 1. čini vrijednost  koeficijenta  složenosti poslova  utvrđenog Kolektivnim ugovorom ( u skladu sa stečenim zvanjem ) umnožen sa  utvrđenom osnovicom  za plaću ,koja iznosi :

 • VI stepen  stručne spreme – 1.122,00 KM ; 1.155,50 KM; 1.188,00 KM; 1.254,00  KM
 • VII stepen stručne spreme ,I i II ciklus  Bolonje ( 180,240,300  ECTS bodova ) – 1221,00 KM; 1.254,00 KM ; 1.287,50 KM ; 1.353,50 KM

Radnici koji nisu prijavljeni na punu normu  imat će platu u skladu sa fondom časova i prijavom na PIO .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je  12.06.2022.godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/ 651 – 337

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti preporučeno poštom ili lično na protokol škole u zatvorenoj koverti  na adresu:

JU OŠ „Grbavica I “, ulica Grbavička 14,  71000 Sarajevo – Komisiji za provođenje procedure po javnom konkursu za prijem radnika sa naznakom – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje  radnog odnosa ,pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Sl.novine FBiH“ broj : 26/16,89/18)kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanjuKantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo „ broj : 23/17,33/17,30/19,34/20,33/21) ,Nastavnim planom i programom  za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora,opreme ,nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu  školu („Sl.novine Kantona Sarajevo „ broj : 30/18,20/22) i Pravilnikom o radu JU OŠ „Grbavica I“ Sarajevo .

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom  kandidati su dužni dostaviti :

1.           OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a)         svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,

b)    diploma/uvjerenje /svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ,

c)         izvod iz matične knjige rođenih,

d)         uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

e)         svojeručno potpisanu saglasnost  o dostavljanju preliminarnih odluka prema kojoj se kandidatu preliminarne odluke  iz člana 19.Pravilnika dostavljaju  elektronskom poštom  na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs ( obrazac saglasnosti u prilogu konkursa .

f)         druge dokaze o ispunjavanju uslova  za to radno mjesto , a koji su navedeni u konkursu.

2.         DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a)         uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

b)         potvrda / uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi,

c)         uvjerenje / potvrda poslodavca o vremenu  provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,

d)         uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e)         potvrda / uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje  koju izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo  (ne starija od tri mjeseca),

f)         rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja ,profesora/nastavnika i stručnih saradnika  u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednim školama i domovima učenika odnosno propisom  koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine ,kojim je stečeno zvanje  na osnovu istih kriterija u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku .

g)         diploma /uvjerenje o stečenom akademskom zvanju ,

h)         potvrda o posebnom priznanju UNSA,

i)uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

1.uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2.rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,

3.dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,

4.rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,

5.uvjerenje o učešću u oružanim snagama,

6.uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,

7.rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta( ne starije od šest mjeseci )

j)  uvjerenje /potvrdu  o neprekidnom prebivalištu  na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca  ( ne starije od 6 mjeseci ) .

Primjena bodovanja   po osnovu kriterija  radni staž/ radno iskustvo (član 9.Pravilnika ) vrši se na osnovu :

 • Uvjerenja o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima  koje  izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje pri čemu kandidat ima obavezu  da priloži uvjerenje sa šifrom zanimanja za kriterije iz člana 9.stav (1 i 5 )  Pravilnika sa izuzetkom bodovanja radnog staža  stečenog na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole  i poslovima asistenta u ustanovi ,koje se vrši na osnovu potvrde /uvjerenja poslodavca  kod kojeg je kandidat radio,
 • Potvrde / uvjerenja poslodavca o vremenu provedenom  na stručnom osposobljavanju u ustanovi za kriterije iz člana 9 .stav (2. i 6.) Pravilnika .

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne Odluke o izboru radnika.

Obrazac saglasnosti o dostavljanju preliminarnih odluka iz tačke e) Obavezne dokumentacije  nalazi se u prilogu konkursa .

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika ,a najkasnije na dan početka rada u školi , izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Sistematski ljekarski pregled  koji se organizuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom  za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoj i obrazovanja u Kantonu Sarajevo je ekvivalent ljekarskom uvjerenju nadležne zdravstvene ustanove .

Obavještenje o raspisanom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje “ dana 02.06.2022. godine a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Grbavica I“ www.osgrbavica1.edu.ba i putem službenog e-mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama .

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave  obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Oslobođenje “ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je  12.06.2022. godine.

PRILOG

                                  Saglasnost za dostavljanje preliminarnih odluka

Na osnovu člana  19.Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim  školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („SL.novine Kantona Sarajevo „ broj : 12/22) ,saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostavljaju elektronskom poštom  na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs.

U ……………………………, dana , …………………….2022.godine

                                                                                     Kandidat/kandidatkinja

                                                                                       ………………………………

Komentariši